Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens
De e-commerce website https://prideplayroom.com/ is een webshop van DVE BV, een besloten vennootschap met maatschappelijke zetel te 2610 Wilrijk, Boomsesteenweg 49A/13 en met ondernemingsnummer BE0762 936 276 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), hierna ook aangeduid met haar handelsnaam: “DVE”.
Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van DVE moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Prideplayroom aanvaard zijn.

De Klant kan Prideplayroom als volgt bereiken:
telefonisch: +32 (0)456 15 74 99
e-mail: info@prideplayroom.com
per post: 2610 Wilrijk, Boomsesteenweg 49A/13

Artikel 1: Algemene bepalingen
De e-commerce website van DVE, met maatschappelijke zetel te Wilrijk, BTW BE0762 936 276, RPR Antwerpen, (hierna DVE genoemd) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van DVE moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door DVE aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. MET UITZONDERING van taksen gebonden aan leveringen buiten de EU zone.
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden DVE niet. DVE is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. DVE is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze Klantendienst.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door DVE. DVE kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen
Alle verkopen gebeuren via de online webshop. Elk artikel staat opgesomd met volledige beschrijving en beelden van het product. Voor alle verkopen word de betaling afgehandeld door mollie en u heeft al cliënt de keuze uit verschillende betalingssystemen. Van zodra de bestelling en betaling afgerond is krijgt u uw order via onze koerier partner MyParcel een verzendlabel. Verzending gebeurd binnen de 48uur na verwerking van de betaling.
De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen via kredietkaart
· via bankkaart
· via kredietkaart
· via overschrijving Stichting Mollie Payments

DVE is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is. DVE behoud zich het recht voor om leveringen geplaatst door cliënten gevestigd buiten België te weigeren.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst
DVE levert nadat de betaling door de klant werd uitgevoerd naar het adres dat de cliënt opgegeven heeft bij afrekenen.
VERZENDINGSTARIEVEN:
Pakketten binnen België tot 2kg THUISLEVERING 8,50€
Pakketten binnen Europa tot 2kg VANAF 10,90€ *
* Indien verzending door DVE aanvaard wordt buiten België (indien wij niet verzenden naar het land door u gekozen zal u het bestelproces NIET kunnen afwerken. Indien u kan bestellen betekend dit dat we verzenden naar het door u gekozen land) – tarieven zijn afhankelijk van het land waarheen verzending dient te gebeuren.
Tarieven verzendingen zijn exclusief BTW, vanaf totaalbedrag factuur 100€ binnen België (en 150€ binnen Europa) nemen wij de verzendingskosten voor onze rekening!

RISICO TIJDENS TRANSPORT
– De Afnemer / klant dient bij levering te onderzoeken of de zaken aan de overeenkomst beantwoorden (juiste product/
dienst, juiste kwaliteit, juiste kwantiteit, afwezigheid van beschadigingen, etc.). Indien de goederen of diensten niet aan de overeenkomst beantwoorden, kan de Afnemer / cliënt daarop geen beroep meer doen indien hij DVE daarvan niet schriftelijk en gemotiveerd kennis heeft gegeven. De termijn waarbinnen klachten moeten gecommuniceerd worden is bij zichtbare gebreken 2 werkdagen na levering, en bij onzichtbare gebreken binnen twee (2) dagen na ontdekking althans uiterlijk binnen dertig (30) dagen na levering. Klachten die na deze termijn worden ingediend zullen niet aanvaard worden.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België en heel Europa, voor bestellingen buiten Europa kan u met ons contact opnemen. De levering gebeurt door B-Post.
De klant heeft eveneens de keuze zijn/haar producten af te halen in Antwerpen, dit kan UITSLUITEND gebeuren op afspraak.
Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan info@prideplayroom.com
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de DVE was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van DVE.
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van DVE te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij DVE.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst. U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag [voor verkoopovereenkomsten: waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.]

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant DVE BV, t.a.v. Dirk Van Elslande – Boomsesteenweg 49A bus 13, 2610 Wilrijk | info@prideplayroom.com via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.
Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan DVE heeft meegedeeld, terugzenden. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt DVE zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

De artikelen die samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. (indien mogelijk in originele verpakking.
In geval van geboekte diensten: Als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.”

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal DVE alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat DVE op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan DVE wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door DVE geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.
DVE betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:
· dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst;
· de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan
schommelingen op de financiële markt waarop DVE geen invloed heeft en die zich binnen de
herroepingstermijn kunnen voordoen;
· de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een
specifieke persoon bestemd zijn (gepersonaliseerde producten);
· de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
· de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen
van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
· de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere
producten;
· overeenkomsten waarbij de Klant DVE specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar
dringende herstellingen of onderhoud te verrichten;
· de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde
computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
· de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een
abonnement op dergelijke publicaties;
· overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;
· de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is
begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en mits de Klant heeft erkend
dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (bv. downloaden van muziek, software);
· de overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen.

Artikel 8: Klantendienst
De klantendienst van DVE is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0)456 15 74 99, via e-mail op info@prideplayroom.com of per post op het volgende adres Dirk Van Elslande, Boomsesteenweg 49A bus 13 – 2610 Wilrijk. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 9: Sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover DVE beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.
Onverminderd het voorgaande behoudt DVE zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 10: Privacy
De verantwoordelijke voor de verwerking, Dirk Van Elslande respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.
De General Data Protection Regulation (GDPR) of de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Naar alle waarschijnlijkheid hebt u al vernomen dat vanaf 25/05/2018 de General Data Protection Regulation (GDPR) in werking treedt. Deze wetgeving ziet erop toe om de consument een optimale bescherming en beveiliging van de persoonsgegevens te garanderen.
Bij DVE behandelen we uw persoonlijke gegevens altijd met de grootste zorg, iets wat we in de toekomst verder wensen te doen.
Nu ontvangt u soms berichten van ons. Hierbij worden uw gegevens niet met derden gedeeld.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: verwerking klantenbestand
U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan DVE, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot DVE – info@prideplayroom.com
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.
De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn login gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, DVE heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

DVE houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.
Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@prideplayroom.com

Artikel 11: Gebruik van cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 12: Aantasting geldigheid – niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door DVE om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 13: Wijziging voorwaarden
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van DVE. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 14: Bewijs
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 15: Toepasselijk recht – Geschillen
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.
De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).
Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.
Aan DVE BV, Boomsesteenweg 49A/13 – 2610 Wilrijk – info@prideplayroom.com
Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):
Besteld op (*)/Ontvangen op (*):
Naam/Namen consument(en) :
Adres consument(en) :
Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]:
Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.