Algemene voorwaarden | GENERAL TERMS AND CONDITIONS

Ondernemingsgegevens
De e-commerce website https://prideplayroom.com/ is een webshop van DVE BV, een besloten vennootschap met maatschappelijke zetel te 2610 Wilrijk, Boomsesteenweg 49A/22 en met ondernemingsnummer BE0762 936 276 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), hierna ook aangeduid met haar handelsnaam: “DVE”.
Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van DVE moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Prideplayroom aanvaard zijn.

De Klant kan Prideplayroom als volgt bereiken:
telefonisch: +32 (0)456 15 74 99
e-mail: prideplayroom@gmail.com
per post: 2610 Wilrijk, Boomsesteenweg 49A/22

Artikel 1: Algemene bepalingen
De e-commerce website van DVE, met maatschappelijke zetel te Wilrijk, BTW BE0762 936 276, RPR Antwerpen, (hierna DVE genoemd) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van DVE moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door DVE aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. MET UITZONDERING van taksen gebonden aan leveringen buiten de EU zone.
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden DVE niet. DVE is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. DVE is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze Klantendienst.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door DVE. DVE kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen
Alle verkopen gebeuren via de online webshop. Elk artikel staat opgesomd met volledige beschrijving en beelden van het product. Voor alle verkopen word de betaling afgehandeld door mollie en u heeft al cliënt de keuze uit verschillende betalingssystemen. Van zodra de bestelling en betaling afgerond is krijgt u uw order via onze koerier partner MyParcel een verzendlabel. Verzending gebeurd binnen de 48uur na verwerking van de betaling.
De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen via kredietkaart
· via bankkaart
· via kredietkaart
· via overschrijving Stichting Mollie Payments

DVE is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is. DVE behoud zich het recht voor om leveringen geplaatst door cliënten gevestigd buiten België te weigeren.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst
DVE levert nadat de betaling door de klant werd uitgevoerd naar het adres dat de cliënt opgegeven heeft bij afrekenen.
VERZENDINGSTARIEVEN:
Pakketten binnen België tot 2kg THUISLEVERING 8,50€
Pakketten binnen Europa tot 2kg VANAF 10,90€ *
* Indien verzending door DVE aanvaard wordt buiten België (indien wij niet verzenden naar het land door u gekozen zal u het bestelproces NIET kunnen afwerken. Indien u kan bestellen betekend dit dat we verzenden naar het door u gekozen land) – tarieven zijn afhankelijk van het land waarheen verzending dient te gebeuren.
Tarieven verzendingen zijn exclusief BTW, vanaf totaalbedrag factuur 100€ binnen België (en 150€ binnen Europa) nemen wij de verzendingskosten voor onze rekening!

RISICO TIJDENS TRANSPORT
– De Afnemer / klant dient bij levering te onderzoeken of de zaken aan de overeenkomst beantwoorden (juiste product/
dienst, juiste kwaliteit, juiste kwantiteit, afwezigheid van beschadigingen, etc.). Indien de goederen of diensten niet aan de overeenkomst beantwoorden, kan de Afnemer / cliënt daarop geen beroep meer doen indien hij DVE daarvan niet schriftelijk en gemotiveerd kennis heeft gegeven. De termijn waarbinnen klachten moeten gecommuniceerd worden is bij zichtbare gebreken 2 werkdagen na levering, en bij onzichtbare gebreken binnen twee (2) dagen na ontdekking althans uiterlijk binnen dertig (30) dagen na levering. Klachten die na deze termijn worden ingediend zullen niet aanvaard worden.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België en heel Europa, voor bestellingen buiten Europa kan u met ons contact opnemen. De levering gebeurt door B-Post.
De klant heeft eveneens de keuze zijn/haar producten af te halen in Antwerpen, dit kan UITSLUITEND gebeuren op afspraak.
Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan info@prideplayroom.com
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de DVE was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van DVE.
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van DVE te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij DVE.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst. U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag [voor verkoopovereenkomsten: waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.]

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant DVE BV, t.a.v. Dirk Van Elslande – Boomsesteenweg 49A bus 22, 2610 Wilrijk | prideplayroom@gmail.com via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.
Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan DVE heeft meegedeeld, terugzenden. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt DVE zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

De artikelen die samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. (indien mogelijk in originele verpakking.
In geval van geboekte diensten: Als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.”

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal DVE alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat DVE op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan DVE wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door DVE geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.
DVE betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:
· dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst;
· de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan
schommelingen op de financiële markt waarop DVE geen invloed heeft en die zich binnen de
herroepingstermijn kunnen voordoen;
· de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een
specifieke persoon bestemd zijn (gepersonaliseerde producten);
· de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
· de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen
van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
· de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere
producten;
· overeenkomsten waarbij de Klant DVE specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar
dringende herstellingen of onderhoud te verrichten;
· de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde
computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
· de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een
abonnement op dergelijke publicaties;
· overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;
· de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is
begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en mits de Klant heeft erkend
dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (bv. downloaden van muziek, software);
· de overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen.

Artikel 8: Klantendienst
De klantendienst van DVE is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0)456 15 74 99, via e-mail op prideplayroom@gmail.com of per post op het volgende adres Dirk Van Elslande, Boomsesteenweg 49A bus 22 – 2610 Wilrijk. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 9: Sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover DVE beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.
Onverminderd het voorgaande behoudt DVE zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 10: Privacy
De verantwoordelijke voor de verwerking, Dirk Van Elslande respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.
De General Data Protection Regulation (GDPR) of de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Naar alle waarschijnlijkheid hebt u al vernomen dat vanaf 25/05/2018 de General Data Protection Regulation (GDPR) in werking treedt. Deze wetgeving ziet erop toe om de consument een optimale bescherming en beveiliging van de persoonsgegevens te garanderen.
Bij DVE behandelen we uw persoonlijke gegevens altijd met de grootste zorg, iets wat we in de toekomst verder wensen te doen.
Nu ontvangt u soms berichten van ons. Hierbij worden uw gegevens niet met derden gedeeld.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: verwerking klantenbestand
U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan DVE, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot DVE – info@prideplayroom.com
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.
De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn login gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, DVE heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

DVE houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.
Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@prideplayroom.com

Artikel 11: Gebruik van cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 12: Aantasting geldigheid – niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door DVE om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 13: Wijziging voorwaarden
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van DVE. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 14: Bewijs
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 15: Toepasselijk recht – Geschillen
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.
De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).
Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.
Aan DVE BV, Boomsesteenweg 49A/22 – 2610 Wilrijk – prideplayroom@gmail.com
Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):
Besteld op (*)/Ontvangen op (*):
Naam/Namen consument(en) :
Adres consument(en) :
Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]:
Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS
Company details
The e-commerce website https://prideplayroom.com/ is a webshop of DVE BV, a private limited company with registered office in 2610 Wilrijk, Boomsesteenweg 49A/22 and with company number BE0762 936 276 (RPR Antwerpen, Antwerp division), hereinafter also referred to by its trade name: “DVE”.
These General Terms and Conditions (“Conditions”) apply to any order placed by a visitor to this e-commerce website (“Customer”). When placing an order through DVE’s online shop, the Customer must expressly accept these Terms and Conditions, thereby agreeing to their applicability to the exclusion of all other terms and conditions. Additional terms and conditions of the Customer are excluded, except when previously, in writing and expressly accepted by Prideplayroom.

The Customer can reach Prideplayroom as follows:
by telephone: +32 (0)456 15 74 99
e-mail: prideplayroom@gmail.com
by post: 2610 Wilrijk, Boomsesteenweg 49A/22

Article 1: General provisions
The e-commerce website of DVE, with its registered office in Wilrijk, VAT BE0762 936 276, RPR Antwerpen, (hereinafter referred to as DVE) offers its customers the opportunity to purchase products from its webshop online.
These General Terms and Conditions (“Conditions”) apply to any order placed by a visitor to this e-commerce website (“Customer”). When placing an order via DVE’s online shop, the Customer must expressly accept these Terms and Conditions, thereby agreeing to their applicability to the exclusion of all other conditions. Additional conditions of the Customer are excluded, except when previously, in writing and expressly accepted by DVE.

Article 2: Price
All prices stated are expressed in euros, always including VAT and all other taxes or duties that the Customer must pay. WITH EXCEPTION of taxes related to deliveries outside the EU zone.
If delivery, reservation or administrative costs are charged, this will be stated separately.
The stated price refers exclusively to the articles as described verbatim. The accompanying photos are for decorative purposes only and may contain elements not included in the price.

Article 3: Offer
Despite the fact that the online catalogue and the e-commerce website are compiled with the greatest possible care, it is still possible that the information offered is incomplete, contains material errors, or is not up-to-date. Obvious mistakes or errors in the offer do not bind DVE. DVE is only bound by an obligation of means with regard to the correctness and completeness of the information offered. Under no circumstances is DVE liable in case of obvious material errors, typesetting or printing errors.
If the customer has specific questions about e.g. sizes, colour, availability, delivery period or method of delivery, we request the customer to contact our Customer Service Department in advance.
The offer is always valid while stocks last and may be amended or withdrawn by DVE at any time. DVE cannot be held liable for the unavailability of a product. If an offer has a limited period of validity or is made subject to conditions, this will be explicitly stated in the offer.

Article 4: Online purchases
All sales are made via the online webshop. Each article is listed with a full description and images of the product. For all sales, payment is handled by mollie and you, the client, have the choice of various payment systems. As soon as the order and payment are completed, your order will receive a shipping label via our courier partner MyParcel. Shipping takes place within 48 hours after payment processing.
The Customer has the choice between the following payment methods via credit card
– via bank card
– via credit card
– via bank transfer Mollie Payments Foundation

DVE is entitled to refuse an order due to a serious fault on the part of the Customer in relation to orders involving the Customer. DVE reserves the right to refuse deliveries placed by customers based outside Belgium.

Article 5: Delivery and execution of the agreement
DVE delivers after payment has been made by the customer to the address specified by the customer at checkout.
SHIPPING RATES:
Parcels within Belgium up to 2kg HOME DELIVERY 8,50€.
Parcels within Europe up to 2kg FROM 10,90€ *.
* If shipping is accepted by DVE outside Belgium (if we do not ship to your chosen country you will NOT be able to complete the ordering process. If you can order, it means we will ship to your chosen country) – rates depend on the country to be shipped to.
Shipping rates do not include VAT, from a total invoice amount of 100€ within Belgium (and 150€ within Europe) we take care of the shipping costs!

RISK DURING TRANSPORT
– The Buyer/customer must examine upon delivery whether the goods comply with the agreement (correct product/
service, correct quality, correct quantity, absence of damage, etc.). If the goods or services do not comply with the agreement, the Buyer / customer can no longer invoke this if he has not notified DVE of this in writing, stating reasons. The period within which complaints must be communicated is, in the case of visible defects, 2 working days after delivery, and, in the case of invisible defects, within two (2) days after discovery, or at least within thirty (30) days after delivery. Complaints submitted after this period will not be accepted.

Articles ordered via this web shop are delivered in Belgium and throughout Europe, for orders outside Europe please contact us. Delivery will be made by B-Post.
The customer can also choose to collect his/her products in Antwerp, this can ONLY be done by appointment.
Unless expressly agreed otherwise, the goods are delivered to the Customer’s place of residence within 30 days of receipt of the order.

Any visible damage and/or qualitative defect of an article or any other shortcoming in delivery must be reported by the Client immediately to info@prideplayroom.com.
The risk due to loss or damage passes to the Customer as soon as he (or a third party designated by him, who is not the carrier) has taken physical possession of the goods. However, the risk already passes to the Customer upon delivery to the carrier, if the carrier has been instructed by the Customer to transport the goods and this choice was not offered by the DVE.

Article 6: Retention of title
The delivered goods remain the exclusive property of DVE until complete payment by the Customer.
If necessary, the customer undertakes to draw the attention of third parties to DVE’s retention of title, e.g. to anyone who comes to seize items that have not yet been paid for in full.

Article 7: Right of withdrawal
The provisions of this article apply only to Customers who purchase items online from DVE in their capacity as consumers.
The withdrawal period expires 14 calendar days after the day of conclusion of the agreement. You have the right to withdraw from the agreement within a period of 14 days without giving reasons. The withdrawal period shall expire 14 days from the day [for sales contracts: on which you or a third party other than the carrier and indicated by you acquires physical possession of the goods].

To exercise the right of withdrawal, the Customer must inform DVE BV, attn. Dirk Van Elslande – Boomsesteenweg 49A bus 13, 2610 Wilrijk | info@prideplayroom.com of his decision to withdraw from the agreement by an unequivocal statement (e.g. in writing by post or e-mail).
To comply with the withdrawal period, the Customer must send his communication concerning his exercise of the right of withdrawal before the withdrawal period has expired.

The Customer must return the goods without delay, but in any event no later than 14 calendar days after the day on which he communicates his decision to withdraw to DVE. The Customer is on time if he returns the goods before the period of 14 calendar days has expired.
The direct costs of returning the goods shall be borne by the Customer.

If the returned product is somehow reduced in value, DVE reserves the right to hold the Customer liable and claim compensation for any reduction in the value of the goods resulting from the Customer’s use of the goods beyond what is necessary to establish the nature, characteristics and functioning of the goods.

Items that can be returned together with all accessories, instructions for use and invoice or proof of purchase. (If possible in original packaging.
In case of booked services: If the Customer has requested that the provision of services begin during the withdrawal period, the Customer shall pay an amount proportionate to what has already been delivered at the time he has notified us that he is withdrawing from the contract, compared to the full performance of the contract.”

If the Customer revokes the agreement, DVE will refund to the Customer all payments received from the Customer up to that time, including standard delivery costs, within a maximum of 14 calendar days after DVE has been notified of the Customer’s decision to revoke the agreement. In the case of sales contracts, DVE may delay reimbursement until it has received all the goods back, or until the Customer has demonstrated that he has returned the goods, whichever comes first.

Any additional costs resulting from the Customer’s choice of a mode of delivery other than the cheapest standard delivery offered by DVE will not be refunded.
DVE will reimburse the Customer using the same means of payment with which the Customer made the original transaction, unless the Customer has expressly agreed otherwise; in any case, the Customer will not be charged for such reimbursement.

The Customer cannot exercise the right of withdrawal for:
– service contracts after the full performance of the service;
– the delivery or provision of goods or services whose price is linked to
fluctuations in the financial market over which DVE has no influence and which may occur within the
revocation period;
– the delivery of goods manufactured according to the Customer’s specifications, or which are clearly intended for a
specific person (personalised products);
– the delivery of goods that spoil quickly or have a limited shelf life;
– the delivery of sealed goods which are not suitable to be returned for reasons
of health protection or hygiene and whose seal has been broken after delivery;
– the supply of goods which, after delivery, are by their nature irrevocably mixed with other
products;
– agreements under which the customer has specifically requested DVE to visit him to carry out
carry out urgent repairs or maintenance;
– the delivery of sealed audio and sealed video recordings and sealed computer
computer software of which the seal has been broken after delivery;
– the supply of newspapers, periodicals or magazines, with the exception of contracts for a
subscription to such publications;
– contracts concluded at a public auction
– the supply of digital content not supplied on a tangible medium, if the performance has
begun with the Customer’s express prior consent and provided the Customer has acknowledged
that he thereby loses his right of withdrawal (e.g. music downloads, software);
– contracts for betting and lottery services.

Article 8: Customer service
DVE’s customer service can be reached at the telephone number +32 (0)456 15 74 99, by e-mail at prideplayroom@gmail.com or by post at the following address Dirk Van Elslande, Boomsesteenweg 49A bus 22 – 2610 Wilrijk. Any complaints can be addressed to this address.

Article 9: Penalties for non-payment
Without prejudice to the exercise of other rights available to DVE, in the event of non-payment or late payment, the Customer will be liable, ipso jure and without formal notice, to pay interest of 10% per annum on the unpaid amount from the date of default. In addition, the Customer shall be liable, ipso jure and without warning, to pay a fixed compensation of 10% on the amount concerned, with a minimum of 25 euros per invoice.
Without prejudice to the foregoing, DVE reserves the right to take back items that have not been paid for (in full).

Article 10: Privacy
The controller, Dirk Van Elslande respects the Belgian law of 8 December 1992 on the protection of privacy in the processing of personal data.
The General Data Protection Regulation (GDPR) or the General Data Protection Regulation (AVG) In all likelihood, you have already heard that from 25/05/2018, the General Data Protection Regulation (GDPR) will come into force. This legislation aims to ensure the best possible protection and security of personal data for consumers.
At DVE, we always treat your personal data with the utmost care, something we wish to continue doing in the future.
Now you will sometimes receive messages from us. In doing so, your data will not be shared with third parties.

The personal data provided by you will only be used for the following purposes: processing customer files
You have a legal right to inspect and possibly correct your personal data. Subject to proof of identity (copy of identity card), you can obtain written notification of your personal data free of charge by sending a written, dated and signed request to DVE. If necessary, you can also ask to correct any data that may be incorrect, incomplete or irrelevant.

In case of use of data for direct marketing: You may oppose the use of your data for direct marketing free of charge. To do so, you can always contact DVE – info@prideplayroom.com.
We treat your data as confidential information and will not pass it on, rent it out or sell it to third parties.
The customer himself is responsible for keeping his login data and password confidential. Your password is stored encrypted, so DVE does not have access to your password.

DVE keeps online (anonymous) visitor statistics to see which pages of the internet site are visited to what extent.
If you have any questions about this privacy statement, please contact us at prideplayroom@gmail.com.

Article 11: Use of cookies
During a visit to the site, ‘cookies’ may be placed on the hard disk of your computer. A cookie is a text file that is placed in the browser of your computer or on your mobile device by the server of a website when you consult a website. Cookies cannot be used to identify individuals; a cookie can only identify a machine.

You can set your internet browser to not accept cookies, to warn you when a cookie is installed or to delete cookies from your hard disk afterwards. You can do this via your browser’s settings (via the help function). Please note that certain graphical elements may not appear correctly, or that you will not be able to use certain applications.
By using our website, you agree to our use of cookies.

Article 12: Invalidity – non-enforcement
If any provision of these Terms is declared invalid, illegal or null and void, this shall in no way affect the validity, legality and applicability of the other provisions.
The failure at any time by DVE to enforce any of the rights enumerated in these Terms and Conditions, or to exercise any right thereof, shall never be deemed a waiver of such provision and shall never affect the validity of such rights.

Article 13: Modification of conditions
These Conditions are supplemented by other conditions explicitly referred to and DVE’s general terms and conditions of sale. In case of contradiction, these Conditions take precedence.

Article 14: Proof
The Customer accepts that electronic communications and backups may serve as evidence.

Article 15: Applicable law – disputes
Belgian law is applicable, with the exception of the provisions of international private law on applicable law.
The courts of the Consumer’s domicile have jurisdiction in the event of legal disputes. The Consumer may also turn to the ODR platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).
Appendix 1: Model withdrawal form

Dear Customer, You should only complete and return this form if you wish to revoke the agreement.
To DVE BV, Boomsesteenweg 49A/22 – 2610 Wilrijk – prideplayroom@gmail.com
I/We (*) hereby give notice that I/We (*) withdraw from my/our (*) contract of sale of the following goods/provision of the following service (*):
Ordered on (*)/Received on (*):
Name/Names of consumer(s) :
Address of consumer(s) :
Signature of consumer(s) [only if this form is submitted on paper]:
Date :

(*) Delete what does not apply.